Datová schránka: 5qg92vf
+420 774430040
lensreality@seznam.cz

Ochrana oznamovatelů zák. 171-2023 Lensreality Martin Kundrata
OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Realitní kancelář LENS reality, která provozuje realitní činnost (dále jen „kancelář“) a která je povinnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zřizuje Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

VOS je určen pro fyzické osoby, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost dozvěděli o protiprávním jednání, které:
– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo
– porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společností nebo která je pro Společnosti činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně. Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Oznámení je možné podat prostřednictvím kontaktů uvedených na webové stránce společnosti, Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu (FAU).

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s informacemi o zpracování osobních údajů realitní kanceláře LENS reality na webové stránce: https://www.lensreality.cz/gdpr/a poučení spotřebitele.